Política de privadesa
Home

Política privadesa

Mitjançant aquest avís, Fede Gil Gilabert, informa als usuaris del web www.restaurantcasalupe.com, en compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de protecció de dades) i la resta de normativa d’aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a Fede Gil Gilabert les dades personals que els són sol·licitades motivat per la sol·licitud d’informació o per a la contractació dels serveis relacionats l’activitat que desenvolupa l’empresa en qüestió.

 

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, Fede Gil Gilabert, depenent de el cas, no procedir a l’registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.

 

Totes les dades facilitades per l’usuari / interessat seran tractades atenent les característiques detallades a continuació. Informació relativa a l’tractament de les dades personals Identificació el responsable: Fede Gil Gilabert amb domicili a Carrer Verge de l’Carme, 13, 43569 Les Cases d’Alcanar, Tarragona i correu Fede Gil Gilabert info@restaurantcasalupe.com.

 

Finalitat del tractament:

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats: Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat Prestació de serveis relacionats amb la restauració. Manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixi contractar. Comunicacions comercials relacionades amb els nostres productes i serveis. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l’interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessaris per als fins de l’tractament. No és procedent la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà a el bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes de el tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, en base als seus dades personals. En el cas en què en un futur s’anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es demanarà el consentiment previ.

 

Legitimació del tractament:

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè. De forma prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l’informa de tots aquells aspectes exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.

 

Destinataris, cessions i transferències de dades:

Les seves dades no seran cedides a menys que siguin estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment esmentades o obligació legal. Igualment, les seves dades tampoc seran transferits a països fora de la Unió Europea llevat que fos indispensable per al compliment de les finalitats i Un. Ens autoritzi de forma prèvia i expressa.

 

Drets dels interessats:

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu electrònic a info@restaurantcasalupe.com. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura de la persona sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena.

Els drets dels interessats són: d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:

Dret d’accés:

L’interessat té dret a obtenir de l’responsable de l’tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals i en la següent informació:
a) els caps de el tractament.
b) les categories de dades personals que es tracten.
c) els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o es comunicaran les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals.
d) si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
e) l’existència d’el dret a sol·licitar de l’responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació de l’tractament de dades personals relatives a l’interessat, o en oposar-se a aquest tractament.
f) el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
g) quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.
h) l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix l’article 22, apartats 1 i 4, i, al menys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat. Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència. El responsable de l’tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament.

El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l’interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l’interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i llevat que aquest sol·liciti que es faciliti d’una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú.

 

Dret de rectificació:

L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda de l’responsable de l’tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte els caps de el tractament, l’interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

 

Dret de supressió:

L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda de l’responsable de l’tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera.
b) l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basi en un altre fonament jurídic.
c) l’interessat s’oposi a el tractament d’acord amb l’article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat s’oposi a el tractament d’acord amb l’article 21, apartat 2.
d) les dades personals hagin estat tractats il·lícitament.
e) les dades personals hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui a l’responsable de l’tractament.
f) les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l’article 8, apartat 1. Quan el responsable hagi fet públic les dades personals dels que l’interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d’adoptar, atenent a la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades oa qualsevol còpia o rèplica dels mateixos. Aquest dret es veurà limitat per altres drets com el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’alguna obligació legal, o quan hi hagi raons d’interès públic.

 

Dret d’oposició:

L’interessat té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en el que disposa l’article 6, apartat 1, lletres i) of), inclosa la elaboració de perfils sobre la base d’aquestes disposicions. El responsable de l’tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Quan el tractament de dades personals tingui per objecte la màrqueting directa, l’interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment a l’tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb aquesta màrqueting. Quan l’interessat s’oposi a el tractament amb fins de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per aquests fins. Quan les dades personals es tractin amb fins d’investigació científica o històrica o fins i tot estadístiques de conformitat amb l’article 89, apartat 1, l’interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se a el tractament de dades personals que li concerneixin , llevat que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada per raons d’interès públic.

 

Dret de portabilitat de dades:

L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable de l’tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament sense que ho impedeixi el responsable a què es els hagués facilitat, quan:
a) el tractament estigui basat en el consentiment d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra
b), i el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats. 2. A l’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat 1, l’interessat tindrà dret al fet que les dades personals es transmeten directament de responsable responsable quan sigui tècnicament possible. L’exercici de el dret esmentat en l’apartat 1 d’aquest article s’entén sense perjudici de l’article 17. Aquest dret no s’aplica a el tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a l’ responsable de l’tractament. El responsable de l’tractament de comunicar qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació de l’tractament efectuada d’acord amb l’article 16, en l’article 17, apartat 1, i a l’article 18 a cada un dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà l’interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho demana. Revocació de l’consentiment: L’interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar amb igual facilitat. La retirada de l’consentiment no comportarà la il·licitud de l’tractament efectuat amb anterioritat. L’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent. Quan les dades personals hagin de ser tractats de forma posterior per a fins diferents, el responsable informarà l’interessat de tal extrem.
Mesures de seguretat: El responsable de l’Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural.

La Web de www.restaurantcasalupe.com conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès per a l’interessat. Fede Gil Gilabert no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’interessat accedeix a el contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, pot dirigir-se a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça: info@restaurantcasalupe.com.

 

www.restaurantcasalupe.com. Tots els drets reservats.